T.E.A

O TRASTORNO DO ESPECTRO AUTISTA defínese como un conxunto de trastornos do desenvolvemento de orixe neurobiolóxica que afectan a áreas específicas de humanización da persoa, producindo importantes cambios cualitativos e cuantitativos desde o nacemento da persoa e ao longo da súa vida. Estes ámbitos aos que nos referimos son a comunicación e a interacción social (comunicación social), a capacidade de ficción e imaxinación, que tamén podemos denominar intereses restrinxidos, flexibilidade de pensamento e comportamento.

Non obstante, estas alteracións presentan diferentes manifestacións en cada persoa con TEA, diversos niveis de gravidade de afectación, condición médica, xenética ou outro trastorno asociado, acompañado ou non de discapacidade intelectual, con ou sen alteración da linguaxe, ademais da influencia da educación. e o apoio recibido pola persoa ao longo da súa vida.

A heteroxeneidade dos síntomas das persoas con T.E.A. fai que cada persoa sexa única no seu desenvolvemento a pesar de compartir patróns comúns de afectación. Este trastorno non só afecta á persoa, senón que repercute directamente na súa familia, sendo un apoio fundamental para a persoa.